Äntligen får hormonstörande- och miljögiftsegenskaper kriterier i CLP-förordningen.

Den 19 december 2022 beslutade EU-kommissionen om en ändring i CLP-förordningen ((EC) nr 1272/2008) som reglerar klassificering och märkning av kemiska ämnen. Ändringen innebär att det, efter beslut i Parlamentet och rådet, antas nya EU-gemensamma faroklasser för ämnen som är hormonstörande, bioackumulerande, persistenta eller mobila. De nya klasserna börjar tillämpas stegvis med start från år 2025.

Erfarenheter och vetenskaplig information som har erhållits genom införandet av REACH-förordningen ((EG) nr 1907/2006) visar ett behov att införa nya faroklasser för ämnen som har hormonstörande egenskaper och ämnen medmiljögiftsegenskaper.  Dessa ämnen har persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper (PBT) och mycket persistenta, mycket bioackumulerande egenskaper (vPvB). Dessutom ska också ämnen som sannolikt har allvarliga effekter på miljön på grund av sina långlivade, rörliga och giftiga (PMT) och mycket långlivade, mycket rörliga (vPvM) egenskaper ingå. Detta är av stor vikt för att kunna hantera det stora och växande problemet med alla perflourerade ämnen vilka är mobila men där kunskaper om giftighet ofta saknas.

De nya faroklasserna är en del av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet som planeras inom ramen för EU:s gröna giv eller Green deal för att uppnå miljömålet om en nollutsläppsvision för en giftfri miljö.  De antagna faroklasserna är en del av ett EU-initiativ, vilket innebär att de är kompletterande angivelser till FN:s GHS-faroklasser (i form av EUH-faroangivelser). Detta har också varit en kritik mot förslaget där EU länge strävat efter en global harmonisering. Men där behoven av dessa nya klasser är mer skriande.

Faroklassen för hormonstörande ämnen delas upp två grupper; en för hormonstörningar hos människor och en för hormonstörningar i miljön. Grupperna delas därefter upp i två kategorier: Kategori 1 – Orsakar hormonstörningar och Kategori 2 – Misstänkt orsaka hormonstörningar. Totalt antas fyra faroangivelser för hormonstörande ämnen, se fullständig lista över EUH-fraser nedan. Utöver detta antas fyra nya faroklasser för PBT-ämnen, vPvB-ämnen, PMT-ämnen och vPvM-ämnen, se fullständig lista över EUH-fraser nedan.

Kemiska blandningar som innehåller ett hormonstörande ämne ska klassas som Kategori 1 om det innehåller ett hormonstörande ämne ≥ 0.1 % och Kategori 2 om det innehåller ett hormonstörande ämne (Kategori 2) ≥ 1 %. För kemiska blandningar som innehåller ämnen som klassas som PBT/PMT och/eller vPvB/vPvM ska blandningen klassas om åtminstone ett ämne som uppfyller klassificeringen ingår i en koncentration om ≥ 0.1 %.

Företag ska ta fram säkerhetsdatablad för kemiska produkter som innehåller ≥ 0.1 % av ett hormonstörande ämne med Kategori 2, eller kemiska produkter som innehåller ett PBT/PMT/vPvB/vPvM i koncentration ≥ 0.1 %.

Företag ska klassificera och märka kemiska ämnen inom 24 månader och kemiska blandningar inom 36 månader från det datum då ändringen träder ikraft. Det finns övergångsbestämmelser för produkter som redan har placerats på marknaden.

Nya faroklasser i CLP

Hormonstörande ämnen:

Hormonstörande ämnen hos människor

Kategori 1 (ED HH 1); EUH 380: Kan orsaka hormonstörningar hos människor

Kategori 2 (ED HH 2); EUH 381: Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor

Hormonstörande ämnen i miljön

Kategori 1 (ED ENV 1); EUH 430: Kan orsaka hormonstörningar i miljön

Kategori 2 (ED ENV 2); EUH 431: Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön

PBT/vPvB:

PBT: EUH 440: Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.

vPvB: EUH 441: Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.

PMT/vPvM:

PMT: EUH 450: Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor

vPvM: EUH 451: Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor

Källa:

CLP Delegated Act (europa.eu)

Fler artiklar

Chemity har vunnit SKAPA-priset för Västmanlands län!

Det är med stor stolthet och glädje vi meddelar att vi på Chemity har blivit tilldelade SKAPA-priset för Västmanlands län. Med denna seger kommer vi att representera länet i den nationella finalen i Gyllene Salen i Stadshuset i Stockholm senare i år.

SKAPA-priset, instiftat till minne av Alfred Nobel 1985, är Sveriges mest prestigefyllda innovationspris. Det drivs av framstående organisationer som Stockholmsmässan, Svenska Uppfinnareföreningen, Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Denna utmärkelse är ett erkännande av vårt hårda arbete, engagemang och det nytänkande vi står för. Att representera Västmanland på en nationell nivå är en enorm ära som vi bär med stolthet.

Ett stort tack till alla som har stöttat, trott på och jobbat tillsammans med oss. Nu ser vi fram emot finalen den 9 november i Stockholms stadshus!

Besök www.stiftelsenskapa.se för mer information om priset.

Tack SKAPA och Region Västmanland för detta erkännande! Vi ses i Stockholm!

Kommissionen vidtar strikta åtgärder mot mikroplaster

Den här veckan antog EU-kommissionen nya regler som begränsar användningen av avsiktligt tillsatta mikroplaster i produkter under EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Genom dessa regler siktar man på att förhindra ett utsläpp av uppskattningsvis en halv miljon ton mikroplaster till miljön. De nya reglerna innebär ett förbud mot försäljning av ren mikroplast samt produkter som avsiktligt innehåller mikroplaster som kan frigöras vid användning. För vissa situationer, när väl motiverat, kommer undantag och övergångsperioder att införas för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig.

Den nya restriktionen använder en bred definition av mikroplaster – den täcker in alla syntetiska polymerpartiklar under fem millimeter som är organiska, olösliga och resistenta mot nedbrytning. Målsättningen är att avsevärt minska utsläppen av mikroplaster från en rad produkter. Några exempel på vanliga produkter som omfattas av restriktionen är:

·      Granulerat fyllmaterial i konstgjorda gräsmattor, vilket är den primära källan till avsiktliga mikroplaster i miljön.

·      Kosmetikaprodukter där mikroplaster används i flera funktioner, såsom exfoliering (mikrokulor) eller för att uppnå en viss textur, doft, eller färg.

·      Andra exempel inkluderar tvättmedel, sköljmedel, glitter, gödselmedel, växtskyddsmedel, leksaker, läkemedel och medicintekniska instrument.

Produkter som endast används inom industrin eller som inte frigör mikroplaster vid användning kommer att vara undantagna från förbudet. Tillverkarna av dessa produkter måste dock tillhandahålla tydliga instruktioner för användning och vid destruktion för att effektivt minimera eventuella mikroplastutsläpp. De nya kraven börjar gälla 20 dagar efter offentliggörandet och först ut är ett förbud mot löst glitter och lösa mikropärlor som framförallt finns i smink.

Länk till de nya lagkraven:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/commission-regulation-eu-amending-reach-regulation-regards-synthetic-polymer-microparticles_en

Låter intressant. Kontakta mig gärna!