Äntligen får hormonstörande- och miljögiftsegenskaper kriterier i CLP-förordningen.

Den 19 december 2022 beslutade EU-kommissionen om en ändring i CLP-förordningen ((EC) nr 1272/2008) som reglerar klassificering och märkning av kemiska ämnen. Ändringen innebär att det, efter beslut i Parlamentet och rådet, antas nya EU-gemensamma faroklasser för ämnen som är hormonstörande, bioackumulerande, persistenta eller mobila. De nya klasserna börjar tillämpas stegvis med start från år 2025.

Erfarenheter och vetenskaplig information som har erhållits genom införandet av REACH-förordningen ((EG) nr 1907/2006) visar ett behov att införa nya faroklasser för ämnen som har hormonstörande egenskaper och ämnen medmiljögiftsegenskaper.  Dessa ämnen har persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper (PBT) och mycket persistenta, mycket bioackumulerande egenskaper (vPvB). Dessutom ska också ämnen som sannolikt har allvarliga effekter på miljön på grund av sina långlivade, rörliga och giftiga (PMT) och mycket långlivade, mycket rörliga (vPvM) egenskaper ingå. Detta är av stor vikt för att kunna hantera det stora och växande problemet med alla perflourerade ämnen vilka är mobila men där kunskaper om giftighet ofta saknas.

De nya faroklasserna är en del av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet som planeras inom ramen för EU:s gröna giv eller Green deal för att uppnå miljömålet om en nollutsläppsvision för en giftfri miljö.  De antagna faroklasserna är en del av ett EU-initiativ, vilket innebär att de är kompletterande angivelser till FN:s GHS-faroklasser (i form av EUH-faroangivelser). Detta har också varit en kritik mot förslaget där EU länge strävat efter en global harmonisering. Men där behoven av dessa nya klasser är mer skriande.

Faroklassen för hormonstörande ämnen delas upp två grupper; en för hormonstörningar hos människor och en för hormonstörningar i miljön. Grupperna delas därefter upp i två kategorier: Kategori 1 – Orsakar hormonstörningar och Kategori 2 – Misstänkt orsaka hormonstörningar. Totalt antas fyra faroangivelser för hormonstörande ämnen, se fullständig lista över EUH-fraser nedan. Utöver detta antas fyra nya faroklasser för PBT-ämnen, vPvB-ämnen, PMT-ämnen och vPvM-ämnen, se fullständig lista över EUH-fraser nedan.

Kemiska blandningar som innehåller ett hormonstörande ämne ska klassas som Kategori 1 om det innehåller ett hormonstörande ämne ≥ 0.1 % och Kategori 2 om det innehåller ett hormonstörande ämne (Kategori 2) ≥ 1 %. För kemiska blandningar som innehåller ämnen som klassas som PBT/PMT och/eller vPvB/vPvM ska blandningen klassas om åtminstone ett ämne som uppfyller klassificeringen ingår i en koncentration om ≥ 0.1 %.

Företag ska ta fram säkerhetsdatablad för kemiska produkter som innehåller ≥ 0.1 % av ett hormonstörande ämne med Kategori 2, eller kemiska produkter som innehåller ett PBT/PMT/vPvB/vPvM i koncentration ≥ 0.1 %.

Företag ska klassificera och märka kemiska ämnen inom 24 månader och kemiska blandningar inom 36 månader från det datum då ändringen träder ikraft. Det finns övergångsbestämmelser för produkter som redan har placerats på marknaden.

Nya faroklasser i CLP

Hormonstörande ämnen:

Hormonstörande ämnen hos människor

Kategori 1 (ED HH 1); EUH 380: Kan orsaka hormonstörningar hos människor

Kategori 2 (ED HH 2); EUH 381: Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor

Hormonstörande ämnen i miljön

Kategori 1 (ED ENV 1); EUH 430: Kan orsaka hormonstörningar i miljön

Kategori 2 (ED ENV 2); EUH 431: Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön

PBT/vPvB:

PBT: EUH 440: Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.

vPvB: EUH 441: Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.

PMT/vPvM:

PMT: EUH 450: Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor

vPvM: EUH 451: Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor

Källa:

CLP Delegated Act (europa.eu)

Fler artiklar

Chemity medverkade på Duvnästet 2023

Chemity medverkade på Duvnästet i Västerås den 15 ferbruari. Duvnästet är som Draknästet fast tvärtom; där får istället investerarna börja med att pitcha för inbjudna

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkrav och krav från kunder för dina varor?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Industrigatan 4A

112 46 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping